Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Namen, 20 mei 2015

PERSBERICHT

Op maandag 18 mei jl. hadden de Directies van HR-Rail en NMBS Transport het SACT-ASTB opgeroepen voor een laatste verzoeningsbijeenkomst.

Zoals het te verwachten was, is deze verzoeningsbijeenkomst op een mislukking uitgedraaid.

Sinds meer dan een jaar is het niet meer mogelijk om een opbouwende en positieve sociale dialoog met de Directies van HR-Rail en NMBS Transport te voeren.

De Directies van HR-Rail en NMBS Transport hebben de beslissing genomen om de politiek van de drie apen aan te nemen, nl. :

 • Niets zien

 • Niets zeggen

 • Niets horen.

Bijgevolg, als het niet meer mogelijk is om te onderhandelen, komt er automatisch een breuk.

Niemand zal ons kunnen verwijten dat wij ons als een bende heethoofden, die hals over kop handelen, gedragen hebben.

Inderdaad, sinds meer dan een jaar hebben wij er meermaals bij de Directies van HR-Rail en NMBS Transport op aangedrongen om een positief signaal aan de treinbestuurders te willen geven, als blijk van waardering voor hun beroep.

Na de stakingsactie van 11 december 2014, waren wij van mening dat er bij hen nog een spoor van goede wil aanwezig was om tot een oplossing te geraken. Maar we werden misleid.

Steeds weer kregen we simpelweg als antwoord dat “er geen budget is”,

 • daar waar voor ongehoorde dwaasheden,

 • voor buitensporige erelonen van consulenten,

 • voor ongehoorde werkingsuitgaven van het kantoor van de Voorzitter van de Beheerraad

schandalige bedragen gespendeerd worden,

nog maar eens het duidelijkste bewijs van hun totale onverschilligheid om het beroep van treinbestuurders als het zwaarste en meest veeleisende bij de NMBS te willen aanvaarden.

Telkens opnieuw verschuilt men zich achter een achterhaalde wet van 1926, die enkel onderhandelingen met de twee erkende vakbonden oplegt, dit is gewoonweg lachwekkend.

De Directies van HR-rail en NMBS Transport hebben ook geen enkele rekening willen houden met de 1.700 treinbestuurders die via onze petitie hun ongenoegen geuit hebben. Van minachting gesproken tegenover ons beroep en de mensen die het uitoefenen., dit kan tellen!

Wat ons betreft, hebben wij keer op keer onze goede wil tot dialoog getoond. Wij hebben zelfs onze stakingsopzegging van 48 uren opgeschort omdat wij overtuigd waren dat er nog een kans op een oplossing bestond.

Sinds maanden hebben ze ons iets voorgehouden... worden wij aan het lijntje gehouden... met als enig doel tijd te winnen en de stakingsdreiging van onze vakbond zolang mogelijk af te houden.

Vandaag is het echter duidelijk, de Directies van HR-rail en NMBS Transport drijven gewoon de spot met de eisen van de treinbestuurders, en met het SACT-ASTB in het bijzonder.

Nochtans is de situatie verontrustend.

Wij hebben de aandacht van de Directies van HR-Rail en NMBS Transport gevestigd op het feit dat de treinbestuurders er hun buik vol van hebben.

Het SACT – ASTB blijft natuurlijk de nadruk leggen op de 4 gekende eisen :

 • Herziening van het systeem van premieberekening


 • Loskoppeling van het resultaat op het driejaarlijkse examen en de premieberekening

 • Monitorvergoeding naar 28 € in plaats van slechts 7,5 €

 • Baremaverhoging na 12 jaar dienst in plaats van pas na 18 jaar

Maar niet enkel en alleen dit.

Wij hebben deze zeer bekwame komedianten en handige manipulatoren er ook aan herinnerd dat de Directie over het algemeen geen enkele waardering toont, maar eerder minachting, door alles wat zij oplegt aan de treinbestuurders, enkel en alleen aan de treinbestuurders :

 • Onverdraaglijk arbeidsritme

 • Specialisering van de reeksen met vermindering van coëfficiënten, met als enig doel de premies te verminderen

 • Verplichte uitbreiding van kennis (o.a. ETCS) evenwel zonder salaris of premie aanpassing

 • Onmenselijk karakter van de diensten

 • Voortdurende wijzigingen in de reglementering

 • Psychotechnische medische testen die steeds moeilijker worden

 • Het uitblijven van een precieze reglementering bij definitieve herclassering omwille van medische of professionele redenen, met meestal een declassering met zware financiële gevolgen

 • Enz...

Het is onbetwistbaar dat treinbestuurders tegenwoordig niet naar waarde beschouwd worden, rekening houdend met de complexiteit van hun beroep, zonder twijfel het meest veeleisende en zware beroep bij de NMBS zowel wat de beroeps- als medische en psychologische bekwaamheden betreft.

 Wij kunnen niet meer dulden dat de Directies HR-Rail en NMBS Transport zo minachtend op ons beroep neerkijkt en ons als ware clowns beschouwen.

Bijgevolg zullen de treinbestuurders hun ongenoegen uiten door het werk neer te leggen, en dit vanaf woensdag 27 mei 2015 om 22.00 uur tot vrijdag 29 mei 2015 om 03.00 uur.

Wij hebben begrip voor het ongenoegen dat deze staking bij de reizigers van het Belgische spoorwegnet zal veroorzaken maar men moet ophouden met ons als zondebok voor te dragen voor de door de Directie gecreërde situatie .

 De enige verantwoordelijken voor deze enorme sociale knoeiboel ligt bij hen die beslist hebben om de politiek van de drie apen te hanteren …

 

Arthur MERCIER - Voorzitter

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).