Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Mettet, 13 maart 2016

LIBERALISATIE of PRIVATISATIE ....

Het steeds groeiende ongenoegen van het Rijdend Personeel van de NMBS wordt geïllustreerd zich door het toenemende aantal vertrekkers. Veel jonge treinbestuurders verlaten de NMBS al binnen de vijf jaar na hun aanwerving. Dit heeft natuurlijk een financiële impact op de spoorwegmaatschappij die, in plaats van zich af te vragen « WAAROM ? », een geldelijke vertrekvergoeding eist indien het vertrek plaatsvindt tijdens de 11 eerste jaren dienst (tussen 1.000 € en 10.000 € naargelang het aantal reeds gepresteerde jaren).

De Directies hebben, tijdens een Nationale Paritaire Commissie, binnen het nieuwe budgettaire kader van de Regering, beslist om een nieuwe “exclusieve” maatregel door te voeren, uitsluitend bestemd voor het personeel dat de treinen bestuurt : de te respecteren opzegtermijn wanneer een treinbestuurder ontslag neemt, die tot hiertoe 1 maand was, is nu gebracht naar …. 1 jaar !

Het SACT-ASTB begrijpt dat er financiële maatregelen nodig zijn om de NMBS terug op de juiste spoor te brengen, maar stelt zich ernstige vragen over de doeltreffendheid van deze radicale maatregel. Er was ongetwijfeld wel genoeg ruimte voor een iets meer progressieve benadering.

Eens te meer, in plaats van de oorzaken te onderzoeken, neemt men sancties!! Onwaarschijnlijk, er bestaat geen ander beroep waar een dergelijke opzegperiode uit het niets opgedrongen wordt.

Deze maatregel wordt toegevoegd aan een steeds langer wordende lijst van opgedrongen verplichtingen en versterkt de negatieve psychologische impact ervan op het Rijdend Personeel : voortdurende wijzigingen aan de reglementering, talrijke veranderingen van de stuurposten, steeds strengere en meer doortastende medische controles, te strenge en te subjectieve evaluaties van de te beheersen kennis met directe impact op het salaris, vermindering van de premies (en dus van het loon) en van de te recupereren overuren, grotere moeilijkheden om verlof te kunnen opnemen, nog steeds onmenselijke wisselende uurroosters en, op de koop toe, een lastercampagne rond de efficiëntie en de rentabiliteit van het personeel.

Paradoxaal : tegelijkertijd voert de NMBS talrijke aanwervingscampagnes via de media.

Dit terwijl het SACT-ASTB sinds jaren verschillende alternatieven voorstelt om de werkomstandigheden van de treinbestuurders te verbeteren, om hen in hun beroep te herwaarderen, zowel op financieel vlak waar, wegens een uiterst complexe en overdreven berekening, vandaag niemand met precisie kan zeggen hoeveel een

treinbestuurder precies verdient, als op het vlak van de psychologische druk die op hun schouders rust.

 

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).

Het SACT-ASTB stelt met ongerustheid en ontsteltenis een toename vast van het aantal "daden van kwaadwilligheid" t.o.v. het spoor in het algemeen, en de treinen in het bijzonder. De meest recente gevallen zijn het betonblok op de sporen waardoor een Eurostar bijna ontspoord is, en de beschieting van een trein te Ruisbroek.

Dit fenomeen bestaat al langer, en heeft reeds zware ongevallen met gekwetsten en zelfs doden als gevolg gehad; maar we moeten helaas vaststellen dat dit tegenwoordig vooral qua frequentie verergert. De veiligheid van de reizigers, van de spoorwegmensen en van de treinbestuurders wordt meer en meer in gevaar gebracht.

Het SACT-ASTB bericht vaker over de specificiteit en de moeilijkheden van het beroep van treinbestuurder. Wij zijn dan ook ongerust, ondanks de precaire toestand van de arbeidsmarkt, over wat de toekomst voor ons beroep zal brengen.

De treinbestuurders liggen op dit eigenste moment al onder vuur door een verhoging van de werkdruk en door de aanvallen van onze regering. Tel daarbij dit soort kwaadwillige daden op regelmatige basis, en het zal niet lang meer duren voordat ons beroep op vlak van zwaarte en gevaar helemaal ondraaglijk wordt.

De hele maatschappij wordt op deze manier verziekt. Er moet dringend nagegaan worden of de prioriteiten op economisch of op menselijk vlak moeten liggen!

  

attention Informatie over de verspreiding : het is een openbaar document
Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).

Het SACT-ASTB staat versteld van het feit dat de sociale actie door de erkende organisaties (ACOD en ACV-Transcom) voor 6 en 7 januari aangekondigd, een communautaire draai gekregen heeft.

Het SACT-ASTB maakt geen enkele onderscheiding tussen zijn Nederlandstalige en Franstalige leden.

De maatregelen door de NPC reeds beslist, raken het hele personeel.

Het is dus onnodig om een algemeen ongenoegen te willen “regionaliseren”.

Het SACT-ASTB waarschuwt nogmaals zijn leden, maar ook de reizigers, dat de met groot machtsvertoon genomen maatregelen, onder voorwendsel van een betere doeltreffendheid van de NMBS groep, een ware bedreiging betekenen voor de toekomst van het treinvervoer in België.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om een vals gerucht wat betreft het zogezegde verlies aan “agreatie” vanaf 31 december 2015, ten stelligste te weerleggen. Het is geenszins het geval, het SACT-ASTB is nog steeds een aangenomen vakbond, met dezelfde rechten als de erkende organisaties.

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).

Beste treinreizigers,

 

Mijn naam is Claude Ferrais, ik ben de nieuwe Voorzitter van het SACT-ASTB, het Autonome Syndicaat van Trein Bestuurders.

Als het omtrent het SACT-ASTB de laatste tijd rustig is geweest, is het omwille van een belangrijke overgangsfase.

Daarom deze contact-name om mij voor te stellen en om uit te leggen wie we zijn en welke onze doelstellingen zijn.

We zijn ons goed bewust van het negatieve beeld dat de algemene publieke opinie in het algemeen over de vakbonden heeft, beeld nog versterkt door de sociale netwerken en in het bijzonder door de berichtgevingen van de media.

 

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).

Het SACT-ASTB is steeds blijven ijveren voor de verdediging van de werkomstandigheden en van de rechten van de treinbestuurders.

Aandachtig, maar niet geraadpleegd, voor de voorziene maatregelen van de Directies van de NMBS groep en de Regering, stellen wij vast dat een deel van deze maatregelen de VEILIGHEID van de spoorwegmensen in het algemeen, en in het bijzonder van de treinbestuurders en bijgevolg ook die van de reizigers, in gevaar brengen.

Ondanks de recente evenementen (eventuele benoeming van een of meerdere bemiddelaars), indien de Directies hardnekkig de maatregelen willen doorvoeren, zal het SACT-ASTB de door de erkende vakbonden (ACOD en ACV Transcom) aangekondigde stakingsacties steunen.

Wat er ook zij en in ieder geval, een aanslag op de VEILIGHEID op het spoor zal een felle reactie vanwege het SACT-ASTB als gevolg hebben.

Wij hopen ten zeerste dat een serene en constructieve concertatie zeer snel terug hervat zal worden.

Ondertussen blijft het SACT-ASTB waakzaam en gemobiliseerd, steeds bezorgd om de reizigers zoveel mogelijk last te besparen.

 

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).